تاصخشم

،نیا-لیف شلاف ،مشچ یزمرق شهاک و راکدوخ ،راکدوخ : اه تلاح -

شلاف�

،شوماخ شلاف ،هتسهآ رتاش تعرس اب شلاف�

 

مشچ یزمرق حلاصا

 

1.59m~0.5m : هلت ,2.68m~0.2m : زاب : هنماد -

 

.هیناث 4 دودح : ددجم ژراش نامز -

 

+حضاو ،حضاو ،لامرن ،مرن ،+مرن-

حوضو

یداع ،نتسگنت ،L-تنسرولف رون ،H-تنسرولف رون ،یربا ،زور ،کیتاموتا -

یدیفس نزاوت

)تعاس 10 رثکادح( ادص طبض -

ادص طبض

)هیناث 10 رثکادح( تباث ریوصت رد ادص هظفاح -

 

)ربراک طسوت باختنا لباق( ،شوماخ ،نامز و خیرات ،خیرات -

نامز ندرک شقن

تباث ریوصت -

یرادرب ریوصت

هنحص ،سکع یامنهار ، DIS ،همانرب ،دنمشوه کیتاموتا : اه تلاح

 

،هرهچ زا یرادربسکع ،میرف یامنهار ،ابيز ريوصت : هنحص

 

،)کیدزن یامن( پآزولک ،هرظنم ،ناکدوک زا یرادربسکع

 

،باتفآ عولط ،باتفآ بورغ ،نتم زا یرادربسکع

 

فرب و لحاس ،یزاب شتآ ،هنیمز سپ رون

 

AEB ،تکرح تبث ،موادم ،یکت : یرادرب ریوصت

 

،هرظنم ،دیفس ،کیدزن هلصاف زا نتم ،کیدزن هلصاف :راکدوخ دنمشوه

 

،بش رد هرهچ زا یرادربسکع ،بش ،هیاپ هس ،نشکا

 

،هنیمز سپ رون اب هرهچ زا یرادربسکع ،هنیمز سپ رون

 

نامسآ ،یبآ نامسآ ،نتم ورکام ، هرهچ زا یرادربسکع

 

ورکام گنر ،ورکام هرهچ ریوصت ،یعیبط زبس ،بورغ

 

تکرح تبث ،لبود ،هیناث 2 ،هیناث 10 : راکدوخ رمیات

 

 

 

 

CCD 1/2.33:عون -

ریوصت روسنس

 

لسکیپاگم 10.2 ابیرقت :رثوم لسکیپ -

 

 

 

 

لسکیپاگم 10.3 ابیرقت :یلک لسکیپ -

 

 

 

رتمیلیم SAMSUNG f= 24.5 ~ 4.9 یاهزنل :ینوناک هلصاف -

 

زنل

)رتمیلیم 135 ~ 27 : یرتمیلیم 35 ملیف لداعم(

 

 

 

 

F5.9\T\ ~ F3.5\W( :ینوناک هلصاف هرامش -

 

 

 

3.0X ~ 1.0X : تباث ریوصت تلاح ∙ : لاتيجيد ییامنگرزب -

 

 

 

 

11.4X ~ 1.0X : شخپ تلاح

 

 

 

)سکع هزادنا هب هتسب(

 

 

 

 

 

 

)لاتیجید ریوصت ریگشزرل( DIS - ریوصت ریگ شزرل

 

)هطقن 230000( TFT LCD گنر 2.5- LCD رگشیامن

)هرهچ صیخشت ،دوخ زا یساکع ،زکرم AF ،هناگدنچ AF(

 

 

 

 

 

 

هنماد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هلصافکیتاموتامیظنت

کیدزنهلصاف

 

لامرن

 

 

 

کیدزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیاهنیب ~ 5cm

80cm ~ 5cm

 

تیاهنیب ~ 80cm

 

)W( دیاو

 

تیاهنیب ~ 100cm

150cm ~ 100cm

 

تیاهنیب ~ 100cm

 

)T( هلت

 

 

، هیناث1/2000 ~8 : دنمشوه کیتاموتا -

 

رتاش�

 

، هیناث1/2000 ~1 : )کیتاموتا( همانرب�

 

 

 

 

،هیناث1/2000 ~8 :بش�

 

 

 

 

 

 

هیناث2 : یزاب شتآ

 

 

 

 

 

 

AE همانرب : لرتنک -

 

یهد رون

هرهچ صیخشت ،یا هطقن ،یزکرم ،هناگدنچ : یریگ هزادنا -

 

 

 

 

)1/3EV لحارم(

±2EV : یهدرون ناربج -

 

 

 

،1600 ،800 ،400 ،200 ،100 ،80،کیتاموتا : ISO لداعم -

 

 

 

085