رادشه رگناشن

]لیاف یاطخ[

لیاف یاطخ

.دینک فذح ار داریا یاراد لیاف هظفاح تراک یاطخ

.دیریگب سامت نیبرود تامدخ زکارم اب

]تسا فیعض یرتاب[

تسا فیعض یرتاب

.دینک نیبرود دراو ار لماک ژراش اب یرتاب

دوش هداد شیامن ،LCD رگشیامن یور رادشه عون دنچ تسا نکمم

]هظفاح تراک یاطخ[

هظفاح تراک یاطخ å

.دینک نشور هرابود و شوماخ ار نیبرود

.دینک دراو هرابود ار هظفاح تراک )53 ص( .دینک تمرف و هدرک دراو ار هظفاح تراک

]تسا هدش لفق هظفاح تراک[

دوش یم لفق هظفاح تراک å

هب ار تاعلاطا ندش هتشون ربارب رد تظفاحم چییوس : SD/SDHC هظفاح تراک

.دیهد راشف هظفاح تراک یلااب تمس

]تسا رپ هظفاح تراک[

.تسا لماك يلخاد هظفاح اي هظفاح تراك å

.دينك دراو ديدج هظفاح تراك

.دينك فذح ار يرورضريغ يريوصت ياهلياف

]تسین دوجوم یریوصت لیاف چیه[

تسا هدشن هریخذ هظفاح تراک یور یریوصت چیه

.دیریگب سکع

.تسا هدش هریخذ نآ یور سکع هک دینک دراو ار یا هظفاح تراک

082