) ( رگشیامن

عیرس یامن

،سکع ره نتفرگ زا سپ ،دینک لاعف ار عیرس یامن هنیزگ یرادربسکع زا شیپ هک یتروص رد هدش صخشم ]عیرس یامن[ تامیظنت رد هک ینامز تدم یارب LCD رگشیامن رد سکع نآ

یزاغآ ریوصت

،دوش یم رادیدپ LCD رگشیامن یور نیبرود ندرک نشور زا سپ هک ار یریوصت دیناوت یم امش

.دینک باختنا

.دنک یم لمع تباث ریواصت دروم رد طقف عیرس یامن .دوش یم هداد شیامن

 

 

Language: يسراف

یعرف یاه یونم -

 

 

درکلمع حرش: نشور

.درک لاعف ناوت یمن ار عیرس یامن درکلمع : ]شوماخ[

 

 

 

 

 

ریوصت عورش: شوماخ

]هیناث 3[ ،]هیناث 1[ ،*]هیناث 0.5[

 

 

رگشیامن ینشور:کیتاموتاشوماخ

 

 

عیرس یامن:0/5 هیناث

هدشباختنانامزیطهدشهتفرگریوصت :

 

 

هیناث 0/5

.دوش یم هداد شیامن

 

 

هیناث 3

 

یژرنا

هیناث 1

 

 

رد ییوج هفرص:شوماخ

 

 

 

 

 

تشگزاب

 

میظنت

 

Language:يسراف

درکلمع حرش:نشور

ریوصت عورش:شوماخ

OFF رگشیامن ینشور:کیتاموتا

عیرس یامن:0/5 هیناث یژرنا رد ییوج هفرص:شوماخ

تشگزابمیظنت

]ربراک طسوت نییعت[ ،]وگول[ ،*]شوماخ[ : یزاغآ ریوصت - هدافتسا اب ار یزاغآ ریوصت ناونع هب هدش هریخذ ریوصت - تلاح رد ]هزادنا هرابود میظنت[ یونم رد ]عورشریوصت [ زا

.دینک هدافتسا شخپ

یونم ای ]دراوم یمامت فذح[ یاهدرکلمع اب یزاغآ ریوصت -

.دوش یمن فذح ]تراک هیلخت[

.دنوش یم فذح ]فذح[ یونم اب ربراک ریواصت -

 

 

 

 

شیامن هریخذ

 

 

 

رگشیامن ینشور

راك صخشم نامز رد امش نيبرود و ديهد رارق نشور تلاح رد و هدرك ميظنت ار ]شیامن هریخذ[رگا

 

 

 

 

 

 

 

.دينك ميظنت ار LCD حوضو ديناوت يم

 

 

 

 

.دوش يم شوماخ راكدوخ روط هب LCD روتينام ،دشاب هدركن

 

 

 

 

 

 

 

يعرف ياهونم -

 

 

Language: يسراف

]نشور[ ،]لامرن[ ،]كيرات[ ،*]راكدوخ[ :يعرف ياهونم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درکلمع حرش: نشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Language:

يسراف

.دش دهاوخن شوماخ LCD روتينام : *]شوماخ[

 

 

ریوصت عورش: شوماخ

 

 

 

 

 

رگشیامن ینشورکیتاموتا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درکلمع حرش:

نشور

يصخشم نامز رد نيبرود رگا : ]نشور[

 

 

عیرس یامن:0/5 هیناث

 

 

 

ریوصت عورش: شوماخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هریت

 

 

رگشیامن ینشور:کیتاموتا

قرب ،دشاب هدركن راك )هيناث 30 ادودح(

 

یژرنا

لامرن

 

 

 

نشور

 

 

 

 

 

دتفا يم راك زا راكدوخ روط هب نيبرود

 

رد ییوج هفرص:شوماخ

 

 

 

 

شوماخ

تشگزاب

 

میظنت

 

 

 

عیرس یامن:0/5 هیناث

 

 

 

 

 

 

 

یژرنا

رد ییوج هفرص:شوماخ

.)دنز يم كمشچ :نيبرود تيعضو پملا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشگزاب

 

میظنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلاح ]شیامن هریخذ[ یونم دیناوت یمن امش Ä

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک میظنت ار بقع هب تشگزاب

 

 

 

 

052