طبض تلاح زاغآ

) (دنمشوهکیتاموتاتلاحزاهدافتسایگنوگچ

ار نیبرود بسانتم تامیظنت ،هدش هداد صیخشت هنحص عون هب هتسب راکدوخ روط هب نیبرود دیفم ،دیشابن انشآ فلتخم یاه هنحص یارب نیبرود تامیظنت اب هک ینامز هک .دنک یم باختنا

.دوب دهاوخ

دراو )- / +( نآ یاه بطق هب هجوت اب ار یرتاب .1

.)15 ص( دینک نیبرود هکییاجنآ زا .)15 ص( هظفاح تراک ندرک دراو .2

،تسا یلخاد هظفاح 7.5MB یاراد دوخ نیبرود یتروص رد .تسین یرورض هظفاح تراک ندرک دراو یاه سکع ،دینکن نیبرود دراو ار هظفاح تراک هک رد .دوش یم هریخذ یلخاد هظفاح یور هدش هتفرگ سکع ،دینک نیبرود دراو ار هظفاح تراک هک یتروص

.دوش یم هریخذ هظفاح تراک یور هدش هتفرگ یاه

.دیدنبب ار یرتاب هظفحم برد .3

.دوش نشور نیبرود ات دینزب ار power همکد .4

.دینک باختنا ار دنمشوه کیتاموتا تلاح MENU همکد نداد راشف اب .5 ار ریوصت یامن ،LCD رگشیامن زا هدافتسا اب و دیریگب هژوس تهج رد ار نیبرود .6

.دیزاسب

.ديهد راشف ار رتاش همكد ،ريوصت ندرك هريخذ يارب .7

تلااح باختنا

یاهتلاح دراد رارق نیبرود یبقع شخب رد هک تلاح همکد زا هدافتسا اب دیناوت یم امش

.دینک باختنا ار یرادربسکع

تلاح همکد زا هدافتسا هوحن Ê

ییونم تروص نیا رد دیهد راشف ار تلاح همکد .1

.دش دهاوخ هداد شیامن

ار هاوخلد تلاح ،نییاپ / لااب همکد نداد راشف اب .2

.دیهد راشف ار OK همکد سپس ،دینک باختنا

 

دنمشوه کیتاموتا

 

 

 

همانرب

 

 

 

DIS

 

 

 

يرادربسكع يامنهار

 

 

 

هنحص

 

 

 

ملیف

 

 

جورخ

تشگزاب

 

 

 

دنمشوه کیتاموتا

تلاح

دنمشوه کیتاموتا

 

همانرب

همانرب

 

یرادربسکع

 

DIS

DIS

 

 

 

يرادربسكع يامنهار

ادص

يرادربسكع يامنهار

 

هنحص

رگشیامن

هنحص

 

ملیف

تامیظنت

ملیف

 

 

 

جورخ

تشگزاب

جورخ

رییغت

دنمشوه کیتاموتا همانرب

DIS يرادربسكع يامنهار هنحص ملیف

جورختشگزاب

021