طبضتلاحزاغآ

؛دنوش یم هداد صیخشت ،ریز طیارش رد ،اه هنحص زا کی ره Ê
زاب یاضف رد یرادرب سکع ماگنه :)

(

]هرظنم[
نشور رایسب طیحم رد یرادرب سکع ماگنه :)

(

]دیفس[
هنابش یاه هنحص رد یرادرب سکع ماگنه :)

(

]بش[

کیرات و دازآ یاضف رد دارفا زا یرادرب سکع ماگنه :)

(

]بش رد هرهچ زا یرادرب سکع[

هنحص رد هرهچ زجب ایشا زا یرادرب سکع ماگنه : )

(

]هنیمز سپ رون[
هنیمز سپ رون یاراد یاه

 

 

 

 

 

 

هرهچ زا یرادرب سکع[

هنیمز سپ رون اب هرهچ زا یرادرب سکع ماگنه :)

(

]هنیمز سپ رون اب
هرهچ زا یرادرب سکع ماگنه :)

(

]هرهچ زا یرادربسکع[
هتسب یامن زا یرادرب سکع ماگنه :)

(

]کیدزن هلصاف[

کیدزن زا سوکوف اب هتشون زا یرادرب سکع ماگنه :)

(

]کیدزن هلصاف زا نتم[

تکرح نودب هژوس زا هیاپ هس اب یرادرب ریوصت ماگنه :)

(

]هیاپ هس[

.دنک یم تکرح بترم هک یا هژوس زا یرادرب سکع ماگنه :)

(

]کرحتم هژوس[
هرهچ پآزولک سکع :)

(

]ورکام هرهچ ریوصت[
یبآ نامسآ سکع :)

(

]نتم ورکام[
باتفآ بورغ سکع :)

(

]یبآ نامسآ[

عونتم یاه گنر یاراد یاه هژوس یارب پآزولک سکع :)

 

]ورکام گنر[

 

(

اه گرب و لگنج لیبق زا تعیبط سکع :)

(

]یعیبط زبس ،بورغ نامسآ[
ضرف شیپ تامیظنت زا دیاب ،دادن صیخشت ار بسانم هنحص عون ،نیبرود رگا å.دوش یم هدافتساای هژوس یاج هب هتسب تسا نکمم ،دهد صیخشت ار یا هرهچ ،نیبرود رگا یتح å.دوشن باختنا هرهچ زا یرادربسکع تلاح ،یهدرون نازیم،نیبرود شزرل دننام یرادربسکع یطیحم طیارش هب هتسب نیبرود تسا نکمم å.دهدن صیخشت تسرد ار هنحص تلاح ،هژوس اب هلصاف و رون نازیم

بش ناونع هب ار اه هنحص ،دشاب شوماخ شلاف یتقو اهنت ]بش[ تلاح å تدم لابق هک دنک یم لمع ]هیاپ هس[ تلاح رد یتقو نیبرود .دهد یم صیخشت

.دشاب هدرک یسررب هیاپ هس یور زا ار یرادرب سکع طیارش ،یصخشم نامزهس تلاح ،هژوس ییاجباج هب هتسب تسا نکمم نیبرود ،هیاپ هس زا هدافتسا دوجو اب å.دنکن باختنا ار هیاپ

022