متسيس رادومن

،یرايتخا تلاوصحم ديرخ یارب .دشاب توافتم تسا نکمم هقطنم ره هب هجوت اب هبعج نورد تايوتحم .ديراد رايتخا رد ار تسرد تايوتحم هک ديوش نئمطم ،لوصحم نيا زا هدافتسا زا شيپ

.دنشاب هتشاد توافت دوخ یلصا رهاظ اب تسا نکمم ،ریز هدش هداد ناشن یبناج لیاسو و تاعطق .ديريگب سامت گنوسماس تامدخ زکارم اي گنوسماس تلاوصحم شورف لحم نيرتکيدزن اب

هبعج تایوتحم

رازفا مرن ید یس

نآ رد ربراک یامنهار هچرتفد(نیبرود دنبUSB لباک / روتپادآژراش لباق یرتابنیبرود )تسا دوجوم

عیرس راک هب زاغآ یامنهار هچرتفد

دوشیمهتخورفازجم

یرتاب رژراش

AV طبار میس

ينبرود فیک

 

SD/SDHC

)17

ص هظفاح تراک(

007