Pareiza atbrīvošanās no šī produkta

Pareiza atbrīvošanās no šī produkta (nolietots elektriskais un elektroniskais aprīkojums)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems (Eiropas

savienībā un citās Eiropas valstīs paredzēts izmešanai atsevišķi)) Šis uzraksts uz produkta vai tā komplektā

iekļautajā literatūrā nozīmē, ka, kad tā kalpošanas laiks beigsies, to nedrīkstēs izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var izraisīt pavirša atkritumu izmešana, lūdzu, neizmetiet šo produktu kopā ar citiem atkritumiem, bet nododiet to atkārtotai pārstrādei, lai taupītu dabas resursus. Lai iegūtu informāciju par šī priekšmeta nodošanu atkārtotai pārstrādei, sazinieties ar šī produkta izplatītāju vai ar attiecīgās pašvaldības dienestu. Lietotājiem - juridiskām personām ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma noteikumi.

Šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Uzņēmums Samsung Techwin rūpējas par vidi visos ražošanas posmos un veic dažādus pasākumus, lai piedāvātu patērētājiem ekoloģiski tīru produkciju. Zīme Eco liecina par uzņēmuma Samsung Techwin vēlmi ražot ekoloģiski tīrus produktus un norāda, ka produkts atbilst ES direktīvai RoHS.

LV-14