Prehrávanie/Odstraňovanie snímok

Prehrávanie snímok– Zobrazená je posledná snímka uložená v pamäti.Tlačidlo režimu prehrávania ( Î).
Odstránenie snímok-Slúži na odstránenie snímok uložených na pamäťovej karte.

1.Stlačením tlačidla DOĽAVA/DOPRAVA vyberte snímku, ktorú chcete odstrániť, potom stlačte tlačidlo ODSTRÁNIŤ (Õ).

Stlačením tlačidla doľava/doprava vyberte snímku, ktorú chcete prehrať.

Delete ?

No

Yes

T Select

OK Confirm

[Jedna snímka]

Delete ?

No

Yes

OK Confirm

[Miniatúra snímky]

ÄTichý režim : Stlačením tlačidla režimu prehrávania po dobu viac ako 3 sekundy sa mení nastavenie bzučiaka a spúšťacieho zvuku na hodnotu VYP., aj v prípade, že sú inak nas- tavené na hodnotu ZAP.

2.Aby ste pridali snímku na odstráne- nie, stlačte tlačidlo T.

-Tlačidlo Doľava/Doprava : Vyberá snímky

-Tlačidlo T : Označí pre vymazanie-Tlačidlo OK : Potvrdenie voľby

T

Prev

Next

Select

OK Delete

SLOVENSKY

3.Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte hodnoty podponuky, potom stlačte tlačidlo OK.

-Ak je vybraná možnosť [No](Nie) : Odstránenie sa zruší.-Ak je vybraná možnosť [Yes](Áno) : Vybrané snímky sa odstránia.
((9))