Възпроизвеждане / Изтриване на снимки

Възпроизвеждане на снимките-Ще се покаже последната съхранена в паметта снимка.

Натиснете бутона за възпроизвеждане ( Î ).

Изтриване на снимките-С този бутон можете да изтривате съхранените в картата с памет снимки.

1.Изберете желаната за изтриване снимка, като използвате бутона за наляво/надясно, след което натиснете бутона за изтриване ( Õ).

Изберете желаната за възпроизвеждане снимка, като

Delete?

No

Yes

T Select

OK Confirm

Delete?

No

Yes

OK Comfirm

използвате бутона за наляво/ надясно.

ÄРъчен режим: натискането на бутона за режима на възпроизвеждане за повече от 3 секунди изключва настройките на звуковия сигнал и сигнала при стартиране дори ако те са включени.

[Single Image]

[Thumbnail Image]

(Една снимка)

(Миниатюра)

2.За добавяне на снимки за изтриване натиснете бутона T.

-Бутон за наляво/надясно: избиране на снимки

-Бутон T : проверка за
изтриване

 

 

Prev

Next

 

 

 

 

 

 

- Бутон OK : избраните снимки

 

T

Select

OK Confirm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ще се изтрият

 

 

 

 

 

 

3. Изберете елементите от подменюто, като

 

 

APСКИБЪПГ

използвате бутона за нагоре/надолу, след което натиснете бутона OK.- Ако изберете опцията [No] (Не) : изтриването наснимката ще се отмени.

- Ако изберете опцията [Yes] (Да) : избраните снимки ще се изтрият.

9