Fotografování

Pořízení snímku

1.Zapněte fotoaparát a otočným voličem vyberte režim

fotoaparátu.2. Fotoaparát uchopte tak, jak je znázorněno na obrázku.3. Zkontrolujte kompozici.
4. Pořízení
snímku

 

Namáčknutí spouště

Domáčknutí spouště

(do poloviny dráhy)(na doraz)
Je provedena kon-

Je exponován snímek.

trola stavu zaostření a

 

blesku.

 

Záznam videoklipu

 

Otočným voličem vyberte režim ( ´).

 

1. Proveďte kompozici záběru.

 

2.Spusťte záznam

Záznam videoklipu zpustíte stisknutím tlačítka spouště.

Opětným stisknutím tlačítka spouště záznam zastavíte.

8