Správna likvidácia tohto výrobku

Správna likvidácia tohto výrobku (Odpadové elektrické a elektronické vybavenie)

(Týka sa Európskej únie a ďalších európskych krajín so systémami separovaného zberu odpadu) Tento symbol na produkte alebo na jeho obale označuje, že tento produkt sa nesmie po skončení životnosti likvidovať spolu s iným od- padom z domácností. Namiesto toho je vašou povinnosťou

zlikvidovať nepotrebné zariadenia ich odovzdaním na určenom zbernom mieste, aby sa mohli recyklovať nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Domáci používatelia sa musia obrátiť buď na predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú informácie o mieste a spôsobe manipulácie s týmto výrob- kom, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu. Firemní používatelia sa musia obrátiť na svojho dodávateľa, a overiť si podmienky uvedené v kúpnej zmluve. Tento výrobok sa nesmie pri likvidácii miešať s iným firemným odpadom.

Spoločnosť Samsung Techwin sa pri každom výrobku stará o životné prostredie na každom výrobnom stupni, a robí množstvo krokov, aby prinášala zákazníkom výrobky čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Značka Eco symbolizuje fakt, že spoločnosť Samsung Techwin vyrába výrobky šetrné k životnému prostrediu, a znamená, že výrobok spĺňa smernicu RoHS Európskej únie.

((14))