Правилно изхвърляне на този продукт

Правилно изхвърляне на този продукт (изхабени електрически и електронни уреди)

(Приложимо в ЕС и други страни в Европа, използващи система за разделно събиране

на отпадъците.) Този знак, показан на продукта или неговата документация, означава, че продуктът не трябва да бъде изхвърлян заедно с другите домакински отпадъци след края на експлоатационния му живот. С цел опазване на околната среда и човешкото здраве, отделете продукта от останалите отпадъци и го рециклирайте, за да продължат да се използват съставните му материали. При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта, или

сместните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране. При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други промишлени отпадъци.

ВSamsung Techwin се стремим към опазване на околната среда при всички етапи на производството на продукти, а също така предприемаме поредица от стъпки за предоставяне на екологично по-съобразни продукти на нашите клиенти. Екологичната маркировка представя желанието на Samsung Techwin да създава екологични продукти, а също така указва съответствие на продукта с условията на Европейската директива за ограничаване на съдържанието на вредни вещества.

14