veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Gebruik deze koelkast uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze ontworpen is, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. De koelkast is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of na instructies over het gebruik van de koelkast door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt. In dat geval dient er toezicht te zijn of dienen aan deze personen instructies te zijn gegeven omtrent veilig

02_ veiligheidsinformatie

gebruik van het apparaat en moeten deze personen begrijpen welke gevaren het gebruik met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Waarschuwingen en Belangrijke Veiligheidsinstructies in deze handleiding betreffen niet

alle mogelijke voorwaarden en situaties die zich kunnen voordoen. Het is uw verantwoordelijkheid met gezond verstand, voorzichtigheid en zorg te werk te gaan bij het installeren, onderhoud en bedienen van het apparaat.

Omdat de volgende bedieningsaanwijzingen over verschillende modellen gaan, kunnen de kenmerken van uw koelkast iets verschillen van de koelkast die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. R-600a of R-134a wordt gebruikt als koelmiddel. Raadpleeg het compressoretiket op de achterzijde en het

DA68-02833B-10.indb 2

2014. 3. 29. �� 10:55