Deze waarschuwingstekens dienen ter voorkoming van lichamelijk letsel bij

u en anderen. Volg deze zorgvuldig op. Nadat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen, bewaart u deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

CE vermelding

Er is bepaald dat dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), de richtlijn over elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG), de richtlijn over beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (2011/65/EU), gedelegeerde verordening (EU)

nr. 1060/2010 en de Ecodesign- richtlijn (2009/125/EG) die zijn geïmplementeerd door richtlijn (EG) 643/2009 van de Europese Unie. (Geldt alleen voor producten die worden verkocht in Europese landen.)

BELANGRIJKE

WAARSCHUWING WAARSCHUWINGSSYMBOLEN

VOOR TRANSPORT EN PLAATSING

• Tijdens vervoer en plaatsing van de koelkast dient u erop te letten dat er geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken.

-- Koelmiddel dat uit de buizen loopt, is ontbrandbaar en kan oogletsels veroorzaken. Vermijd in geval van lekkage open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen en ventileer de ruimte waarin de koelkast is geplaatst enkele minuten.

-- Deze koelkast bevat een kleine hoeveelheid isobutaan koelmiddel (R-600a),

een natuurlijk en uiterst milieuvriendelijk gas, dat echter ook brandbaar is. Tijdens het vervoer en het installeren van de koelkast dient u erop te letten dat er geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken.

04_ veiligheidsinformatie

DA68-02833B-10.indb 4

2014. 3. 29. �� 10:55