typeplaatje in het apparaat om te controleren welk koelmiddel voor uw koelkast moet worden gebruikt. Wanneer dit product ontvlambaar gas bevat (koelmiddel R-600a), dient u contact op te nemen met de plaatselijke instanties voor een veilige afvalverwerking.

Ter voorkoming van de vorming van een ontvlambaar lucht­ gasmengsel bij een lek in het koelcircuit, dient de afmeting van de ruimte waarin de koelkast geplaatst wordt, afgestemd te zijn op de gebruikte hoeveelheid koelmiddel.

Zet een apparaat dat tekenen van beschadiging vertoont nooit aan. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier. De kamer moet 1 m³ meten voor iedere 8 g R-600a koelmiddel binnen het apparaat. De hoeveelheid koelmiddel in uw specifieke apparaat wordt aangegeven op het typeplaatje binnenin het apparaat.

Koelmiddel dat uit de buizen loopt is ontbrandbaar en kan oogletsel veroorzaken. Als koelmiddel uit de leiding lekt, moet u open vlammen voorkomen en ontvlambare spullen uit de buurt van het

product plaatsen en de ruimte onmiddellijk ventileren.-- Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand of een explosie.Belangrijke veiligheidssymbolen en voorzorgsmaatregelen:

Risico's en onveilige praktijken die kunnen leiden

WAARSCHUWING tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.

Risico's en onveilige praktijken die kunnen leiden

VOORZORG tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.NIET proberen.NIET demonteren.NIET aanraken.Volg de instructies zorgvuldig op.Trek de netstekker uit het stopcontact.Zorg ervoor dat de machine geaard is om elektrische schokken te voorkomen.Bel het contactcenter voor hulp.Opmerking.

veiligheidsinformatie _03

DA68-02833B-10.indb 3

2014. 3. 29. �� 10:55