حرکات و ویژگی های قاٜ⠆ استفاده

سمل نودب هدهاشم

وشزاب هرجنپ رد ار تاعلاطا ای دینک هدهاشم ار نآ یاوتحم شیامن شیپ ات دینک هراشا هحفص ای دروم کی هب تشگنا اب

.دینک هدهاشم

سمل نودب هدهاشم دیلک یور سپس و دینزب هبرض سمل نودب هدهاشم تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض

هرجنپ دنچ

یا‌هرجنپ دنچ هرابرد

هدهاشم یارب دیناوت یم یگژیو نیا زا .دینک هدافتسا نامزمه روطب هحفص رد همانرب ود یارجا یارب یگژیو نیا زا

.دییامن هدافتسا نامزمه تروص هب ملیف شخپ ماگنه رد تنرتنیا زا هدافتسا ای اه لیمیا

هرجنپ دنچ یزادنا‌هار

ات دینزب هبرض هرجنپ دنچ دیلک یور سپس و دینزب هبرض هرجنپ دنچ تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض هناگدنچ هرجنپ یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ دیناوت یم نینچمه .دوش لاعف

50