مقدمات

نم هلجم زا هدافتسا

.دهد یم ناشن ار امش هقلاع دروم رابخا و هدنز یعامتجا هکبش یاه یناسر زور هب نم هلجم

تامیظنت یور سپس .دیراد هگن و هدز هبرض ،یلصا هحفص رد یلاخ هیحان کی یور ،نم هلجم ندرک لاعف یارب

.دینزب تملاع ار نم هلجم و دینزب هبرض یلصا هحفص

.دیورب تسار هب نم هلجم ندرک زاب یارب ای دینزب هبرض یور ،یلصا هحفص رد

ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ

.ﺩﻳﻧﮐ ﺍﺩﻳﭘ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ

هقلاع دروم هورگ سپس و دینزب هبرض تامیظنت یور ،ندش هداد ناشن یارب رظن دروم یاوتحم باختنا یارب

.دینک باختنا ار دوخ سپس و دینزب هبرض تامیظنت یور ،تسا زاب نم هلجم هک یماگنه ،اوتحم راکدوخ یناسر زور هب یارب

.دینزب تملاع ار ندرک زاب ماگنه راکدوخ یزاسون

تامیظنت یور سپس .دیراد هگن و هدز هبرض ،یلصا هحفص رد یلاخ هیحان کی یور ،نم هلجم ندرک لاعفریغ یارب

.دینک وغل ار نم هلجم باختنا و دینزب هبرض یلصا هحفص

22