آغاز به کار

.دشاب نییاپ هب ور نآ گنر ییلاط یاه لاصتا هک دیهد رارق یروط ار تراک USIM اي تراک میس2 2

گنوسماس .دیهدن رارق نارگید رایتخا رد ای هدرکن مگ ار دوخ تراک USIM ای تراک میس ات دیشاب بقارم

.تسین هدش هدیدزد ای هدشمگ یاه تراک زا یشان تمحازم ای بیسآ هنوگ چیه لوئسم

.دینک دراو ار یرتاب3 3

۲

۱

11