شخصی سازی

.دیهد رارق هحفص زکرم و نییاپ رد تشگنا رثا هیحان یور ار دوخ تشگنا3 3

هحفص همکد یور نییاپ تمس هب ار تشگنا سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض هحفص یور تشگنا رثا هیحان رد4 4

.دیشکب یلصا

.دوش تبث تشگنا رثا ات دینک رارکت تشگنا نامه اب ار راک نیا

ار امش یاه تشگنا رثا هاگتسد تسا نکمم ،دینک هدافتسا تشگنا کون زا ای دینک مخ ار دوخ تشگنا رگا

.دنکن ییاسانش

تشگنا رثا تبث یارب مان تبث یور ای .دینزب هبرض دوخ تشگنا رثا نکسا هب نداد نایاپ یارب دش ماجنا یور5 5

.دینزب هبرض دیراد یم هگن تسد کی رد ار هاگتسد هک ینامز یارب تسش

هبرض همادا یور ،دینک دراو ار نیزگیاج روبع زمر ،دش نایامن روبع زمر تساوخرد یوشزاب هرجنپ رگا6 6 زمر زا دیناوت یم .دینزب هبرض دييات یور سپس و دوش دییأت ات دینک دراو هرابود ار نیزگیاج روبع زمر ،دینزب

.دینک هدافتسا اه تشگنا رثا ندرک نکسا یاج هب نیزگیاج روبع

زاب یارب دیناوت یم اه تشگنا رثا زا .دینزب هبرض دییات یور ،دش نایامن تشگنا رثا لفق یوشزاب هرجنپ رگا7 7

.دینک هدافتسا هحفص لفق ندرک

هدش تبث یاه تشگنا رثا تیریدم

.دیهد مان رييغت ای فذح ار دوخ هدش تبث یاه تشگنا رثا دیناوت یم

.دینزب هبرض تشگنا رثا تیریدم تشگنا رنکسا تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

ماجنا یور سپس و دینک باختنا ار اه تشگنا رثا ،دینزب هبرض تبث وغل یور ،اه تشگنا رثا فذح یارب

.دینزب هبرض دییات

دیدج مان کی ،دینزب هبرض یور ،دیراد هگن و دینزب هبرض تشگنا رثا یور ،تشگنا رثا کی مان رییغت یارب

.دینزب هبرض دییات یور سپس ،دینک دراو

63