حرکات و ویژگی های قاٜ⠆ استفاده

یرادربسکع یارب تسد فک تکرح

ودینزب هبرض یرادربسکع یارب تسد فک تکرح تاکرح و اه تیلاعف تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض یرادربسکع یارب تسد فک تکرح دیلک یور سپس

زا سکع کی ات دیشکب سکعرب ای پچ هب تسار زا هحفص یور ار نآ و دیهد رارق هحفص یور ار دوخ تسد هرانک زا سپ .دوش یم هریخذ Screenshots موبلآ یرلاگ هشوپ رد ،ریوصت نیا .دیریگب شیامن هحفص

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب ار نآ و دینک شیاریو ار ریوصت دیناوت‌یم ،هحفص زا سکع نتفرگ

.تسین نکمم هحفص ریوصت طبض ،یدربراک یاه همانرب یضعب زا هدافتسا ماگنه

49