شخصی سازی

یفخم یاوتحم هدهاشم

.دینک هدهاشم ار یفخم دراوم دیناوت یم طقف ،یصوصخ تلاح ندوب لاعف ماگنه

هبرض یصوصخ تلاح دیلک یور سپس و دینزب هبرض یصوصخ تلاح تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1 لاعف ات دینزب هبرض یصوصخ تلاح‎ یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ دیناوت یم نینچمه .دوش لاعف ات دینزب

.دوش

.دینک دراو ار یصوصخ تلاح لفق ندرک زاب دک2 2

.دینزب هبرض یصوصخ یصخش یاهلياف یور ،اه همانرب هحفص رد3 3

.دنوش‌یم نایامن هحفص یور ،دنوش یم اجباج یصوصخ تلاح هب هک یدراوم همه

ناسآ تلاح

یارب اهراک ندش ناسآ ثعاب ،یلصا هحفص رد رت گرزب یاهدامن و رت هداس نامدیچ کی زا هدافتسا اب ،ناسآ تلاح نیبطاخم هب ار ییاهربنایم و دینک ادیپ یسرتسد دربراکرپ تامیظنت و بوبحم یاه‌همانرب هب دیناوت یم .دوش یم ربراک

.دییامن هفاضا دوخ هقلاع دروم

لامعا یارب رظن دروم یاه‌همانرب ،دینزب هبرض ناسآ تلاح ناسآ تلاح تامیظنت یور ،اه‌همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض ماجنا یور سپس و دینک باختنا ار رت هداس نامدیچ تلاح ناسآ تلاح ناسآ تامیظنت یور و هدرک زاب ار یلصا هحفص ،درادناتسا تلاح هب تشگزاب یارب

.دینزب هبرض ماجنا درادناتسا

اهربنایم تیریدم

کی سپس و دینزب هبرض یور ،دیورب پچ تمس هب ،یلصا هحفص رد همانرب کی هب ربنایم کی ندوزفا یارب

.دینک باختنا ار همانرب

.دینزب هبرض یور ،دیورب تسار تمس هب ،یلصا هحفص رد بطاخم کی هب ربنایم کی ندوزفا یارب

ار یاراد بطاخم ای همانرب کی ،دینزب هبرض شیاریو یور ،یلصا هحفص زا ربنایم کی فذح یارب

.دینک باختنا

67