مقدمات

عیرس میظنت لناپ زا هدافتسا

یاه‌یگژیو ندرک لاعفریغ ای لاعف یارب .دینک لاعفریغ ای لاعف اه‌نلاعا لناپ رد دیناوت‌یم ار اه‌یگژیو زا یخرب

.دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ ،رتشیب

لناپ رد یور ،ای .دیشکب نییاپ تمس هب دوخ تشگنا ود طسوت ار تیعضو راون ،عیرس میظنت لناپ ندرک زاب یارب

.دیشکب لااب تمس هب هحفص نییاپ زا ار تیعضو راون ،عیرس میظنت لناپ نتسب یارب .دینزب هبرض اه‌نلاعا

،دیراد هگن و دینزب هبرض یا‌همکد یور رگا .دینک لاعفریغ ای لاعف ار اهنآ ات دینزب هبرض ریز یاه‌هنیزگ یور

.دینک هدهاشم ار رتشیب تایئزج اب یتامیظنت دیناوت‌یم

.دینک هعجارم Wi-Fiهب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب :Wi-Fi

.دینک هعجارم ناکم هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب :ناکم

.دینک باختنا ار ادص تلاح کی :توکس تلاح / شزرل / ادص

.دینک یریگولج نآ شخرچ زا ای دیهدب ار شخرچ هزاجا طبار هب ،هاگتسد ندناخرچ ماگنه :هحفص شخرچ

.دنهد یمن ار هحفص شخرچ هزاجا اه همانرب یضعب

.دینک هعجارم ثوتولب هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب :ثوتولب

.دینک هعجارم هارمه نفلت یاه هکبش ای هداد زا هدافتسا هب رتشیب تاعلاطا یارب :هارمه نفلت هداد

.دینک هعجارم دولناد تیوقت هب رتشیب تاعلاطا یارب :دولناد تیوقت‎

.دینک هعجارم رتشیب یورین هریخذ تلاح هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب :ورینرتشیب ‎هریخذ

.دینک هعجارم هرجنپ دنچ هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب :هناگدنچ هرجنپ

.دینک هعجارم رازبا هبعج هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب :رازبا ‎هبعج

27