قابلیت اتصال شبکه

عیرس یسرتسد تسرهف تیریدم

هتشاد یسرتسد تعرس هب اهنآ هب عیرس یسرتسد تسرهف هب دوخ دیدزابرپ بو تاحفص ندرک هفاضا اب دیناوت یم

.دیشاب سپس .دییامن زاب دینک هفاضا دیهاوخ یم هک ار یبو هحفص ،عیرس یسرتسد تسرهف هب بو هحفص کی ندوزفا یارب

.دینزب هبرض عیرس یسرتسد هب ندوزفا یور

هگن و هدز هبرض دینک فذح دیهاوخ یم هک یبو هحفص دامن یور ،عیرس یسرتسد تسرهف زا بو هحفص فذح یارب

.دیشکب هحفص یلااب رد فذح تمس هب ار نآ سپس .دیراد

بو هحفص هچخیرات تیریدم

.دینزب هبرض تنرتنيا یور اه همانرب هحفص رد

.دینک باختنا هدش هدهاشم هزات بو تاحفص تسرهف زا ار بو هحفص کی ات دینزب هبرض هچخیرات یور

.دینزب هبرض هچخیرات ندرک کاپ ای فذح یور ،بو تاحفص فذح یارب

45