حرکات و ویژگی های قاٜ⠆ استفاده

هرجنپ رد هنیزگ کی یور .دینک اهر و دیشکب رگید هرجنپ هب هرجنپ کی زا ار هدش یپک ریواصت و نتم :

.دیشکب رگید هرجنپ رد یلحم هب ار نآ و دیراد هگن و دینزب هبرض یباختنا

.دننک یمن ینابیتشپ یگژیو نیا زا اه همانرب زا یضعب

.دیدنبب ار همانرب :

هرجنپ‌ دنچ ینیس رد اه‌همانرب ددجم یزاس‌بترم

.دیهد رییغت‌هرجنپ دنچ ینیس رد ار اه‌همانرب بیترت دیناوت یم

ات دینزب هبرض هرجنپ دنچ دیلک یور سپس و دینزب هبرض هرجنپ دنچ تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض هناگدنچ هرجنپ یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ دیناوت یم نینچمه .دوش لاعف

.دینزب هبرض حیحصت یور و دینک زاب ار هرجنپ‌ دنچ ینیس2 2

.دهد‌یم ناشن ار هرجنپ دنچ ینیس رد هدافتسا لباق یاه‌همانرب ،هاگتسد

54