شخصی سازی

تشگنا رنکسا

تشگنا رثا رتهب ییاسانش یارب

ریثأت تحت ار تشگنا رثا ییاراک تسا نکمم هک ریز طیارش بقارم ،هاگتسد رد دوخ یاه تشگنا ندرک نکسا ماگنه :دیشاب دنهد رارق

یلصا هحفص همکد هک دینک لصاح نانیمطا .تسا تشگنا رثا ییاسانش رگسح کی یواح یلصا هحفص همکد•

.دوشن یگدید بیسآ ای شارخ راچد ،دنبندرگ و دیلک ،هکس ریظن یزلف یایشا طسوت

تشگنا رثا ییاسانش رگسح درکلمع صقن ثعاب تسا نکمم تسا هدش هضرع هاگتسد هارمه هک هحفص ظفاحم•

.دوش رتهب تشگنا رثا تیساسح ات دینک ادج ار هحفص ظفاحم .دوش

.دنشاب کشخ و زیمت امش یاه تشگنا و تشگنا رثا ییاسانش هیحان هک دینک لصاح نانیمطا•

.دنکن ییاسانش هاگتسد تسا نکمم ار دنتسه مخر یاج ای کورچ و نیچ یاراد هک ییاه تشگنا رثا•

.دنکن ییاسانش ار رغلا ای کچوک یاه تشگنا رثا تسا نکمم هاگتسد•

هدافتسا هاگتسد یاهراک یارجا یارب بلغا هک دینک تبث ار یتسد یاه تشگنا رثا ،ییاسانش ییاراک دوبهب یارب•

.دوش یم

نآ دناوتب هاگتسد ات دیشکب طسوتم تعرس کی اب ار دوخ تشگنا .دیشکن هتسهآ رایسب ای تعرس اب دوخ تشگنا•

.دنک ییاسانش ار

کشخ یاه طیحم رد یگژیو نیا زا .دراد دوجو هاگتسد رد نکاس هتيسيرتکلا داجيا ناکما ،کشخ طيحم رد•

.دینک هیلخت یزلف ئیش کی سمل اب ار دوخ نکاس هتیسیرتکلا ،هدافتسا زا شیپ هکنیا ای دینکن هدافتسا

اه تشگنا رثا تبث

.دینزب هبرض تشگنا رثا تیریدم تشگنا رنکسا تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

رثا کی .دوش‌یم نایامن تشگنا رثا ییاسانش یوشزاب هرجنپ کی ،دینک یم تبث ار یرتشیب یاه تشگنا رثا رگا2 2

.دینزب هبرض یور و دینک نکسا هاگتسد رد ار هدش تبث تشگنا

62