آغاز به کار

.دیهد رارق شیاجرس ار یتشپ شوپرد4 4

یرتاب و تراک USIM ای تراک میس ندروآرد

.ديرادرب ار یتشپ شوپرد1 1

.دیشکب نوریب ار یرتاب2 2

.دیشکب نوریب ار نآ سپس و دیهد راشف دوخ تشگنا طسوت ار تراک USIM ای تراک میس3 3

12