تلفن

هرامش ندز سدح

.دینزب هبرض دیلک هحفص یور

ار یکی سامت یرارقرب یارب .دوش یم رهاظ هحفص یور راکدوخ یاه سدح ،دیلک هحفص یور هرامش دورو ماگنه

.دینک باختنا

عیرس یریگ هرامش یاه هرامش

.دینزب هبرض دیلک هحفص یور

.دیراد هگن و دینزب هبرض رظانتم ددع یور ،عيرس یريگ هرامش یاه هرامش یارب

یور دوجوم عيرس یريگ‌هرامش هرامش کی یور ،عيرس یريگ هرامش هرامش کی هب بطاخم کی صاصتخا یارب یم نینچمه .دییامن باختنا ار بطاخم کی سپس و دینزب هبرض دییات یور ،دیراد هگن و دینزب هبرض دیلک هحفص

.دییامن باختنا ار یبطاخم سپس و دینک باختنا ار یا هرامش ،دینزب هبرض عیرس یریگ‌هرامش یور دیناوت

یللملا نیب سامت یرارقرب

.دینزب هبرض دیلک هحفص یور

سپس و هدرک دراو ار نفلت هرامش و رهش دک ،روشک دک .دوش رهاظ + تملاع ات دیراد هگن و دینزب هبرض 0 یور

.دینزب هبرض یور

تيدودحم رگید تامیظنت سامت تاميظنت یور ،یجورخ یللملا نیب یاه سامت ندرک دودسم یارب

.دینزب تملاع ار یللملا نیب یاه سامت و دینک باختنا ار سامت عون سپس .دینزب هبرض سامت

72