مقدمات

دیلک هحفص رگید یاهدرکلمع زا هدافتسا

،هدش هدافتسا هک یدرکلمع نیرخآ هب هتسب .دیراد هگن و دینزب هبرض یور ،توافتم یاهدرکلمع زا هدافتسا یارب

.دنوش رهاظ دامن یاج هب اهدامن ریاس تسا نکمم

.ادص قیرط زا نتم ندرک دراو :

.ﺩﻳﻫﺩ ﺭﻳﻳﻐﺗ ﺍﺭ ﻥﺎﺑﺯ

.ﺩﻳﻧﮐ ﺯﺎﺑ ﺍﺭ ﺩﻳﻠﮐ ﻪﺣﻔﺻ

ﻪﺑ ﻥﺗﻣ ﻥﺩﺭﮐ ﺩﺭﺍﻭ ﺭﺩ ﺙﮑﻣ ﺎﻳ ﻉﻭﺭﺷ

.ﺍﺩﺻ ﻪﻠﻳﺳﻭ

.طختسد تلاح هب رییغت :

.ﺩﻳﻭﺷ ﺎﺟﺑﺎﺟ ﺩﺭﺍﺩﻧﺎﺗﺳﺍ ﺩﻳﻠﮐ ﻪﺣﻔﺻ ﻪﺑ

ﺎﺟﻪﺑﺎﺟﻪﺳﻳﻭﻧ ﺕﻟﺎﺣ ﻭ ﺩﺍﺩﻋﺍ ﺕﻟﺎﺣ ﻥﻳﺑ

.ﺩﻳﻭﺷ

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

.دروب پیلک زا دروم کی ندوزفا :

.دیلک هحفص تامیظنت رییغت :

.اه کتروص جرد :

32