آغاز به کار

یلاخ ای لاصتا تلاکشم داجیا ثعاب تسا نکمم راک نیا .دیناشوپن رگید ءایشا ای تسد اب ار نتنآ تمسق•

.دوش یرتاب ندش

هدشن دییأت هحفص یاه ظفاحم زا هدافتسا .دوش یم داهنشیپ گنوسماس دییأت دروم هحفص ظفاحم زا هدافتسا•

.دندرگ اهروسنس درکلمع رد للاتخا ثعاب تسا نکمم

بوطرم یاه طیحم ای بآ ضرعم رد هک ینامز یسمل هحفص .دنک ادیپ سامت یسمل هحفص اب بآ دیراذگن•

.دنکن لمع تسرد تسا نکمم دریگب رارق

 

اه همکد

 

 

درکلمع

همکد

.دوش شوماخ ای نشور هاگتسد ات دیراد هگن و هداد راشف•

شوماخ ،نشور

.دوش لفق ای نشور هحفص ات دیهد راشف•

 

 

 

.دوش زاب ریخا یاه‌همانرب زا یتسرهف ات دینزب هبرض•

 

هحفص اب هطبار رد یرتشیب یاه‌هنیزگ هب ات دیراد هگن و دینزب هبرض•

ریخا یاه‌همانرب

.دینک ادیپ یسرتسد یلعف

 

 

.دوش نشور هحفص ات دیهد راشف تسا لفق هحفص هک یماگنه

 

.دیدرگزاب یلصا هحفص هب ات دیهد راشف•

یلصا هحفص

.دیهد راشف رابود S Voice ندرک ارجا یارب

 

.دوش ارجا Google ات دیراد هگن و هداد راشف•

 

.دیدرگزاب یلبق هحفص هب ات دینزب هبرض•

تشگزاب

 

 

.دینک میظنت ار ادص نازیم ات دیهد راشف•

ادص نازیم

 

 

9