ТД басқарушысын қолдану

ТД-дың көпшілік функцияларын басқару үшін ТД-дың артқы жағында орналасқан ТД басқарушысын қашықтан басқару пультінің орнына қолдануға болады.

Басқару мәзірі

: Smart Hub ашылады.

: Мәзірді ашылады.

: Сигнал көзін таңдаңыз. : ТД-ды сөндіреді.

Басқару құралы

Басқару құралы ТД-дың артқы жағының астыңғы сол жақ бұрышында орналасқан.

Қашықтан басқару пультінің сенсоры

ТД камерасын жалғау

-- ТД камерасы жеке сатылады.

-- TV CAMERA портына міндетті түрде ТД камерасын ғана жалғаңыз.

Казақ - 4

[40S9-RU]BN68-07511H-00L04.indb 4

 

 

2015-06-03 오후 2:12:31