Въпрос Отговор
Отворътзапритокнавъздухилизаизходящиявъздухможедае
блокиранотвъншнитела.Махнетепредметите,коитоблокират
отворите.
Защомиризмитене
сепремахватдобре? Възможноегазовиятфилтърдаезамърсенилидаедостигналкрая
наексплоатационниясисрок.Почистетегазовияфилтър(вж.раздел
“Почистванеиподдръжка”)илигосменете(вж.глава“Смянана
филтрите”).
Вероятноползватеуредавпомещениеслошокачествонавъздуха.
Втакъвслучайотворетепрозорците,задаподобритециркулацията
навъздуха.
Вероятноизползватеуредавпомещениесразмери,достапо-
големиоттези,закоитотойепредназначен.Монтирайтеуредав
по-малкопомещение.Препоръчителниятразмернапомещениетое
до20m²заAC4054/AC4052и40m²заAC4064/AC4062.
Защочастицитепрах
несепремахват
добре?
Възможноефилтърътзачастицидаедостигналкраяна
експлоатационниясисрок.Проверетецветанафилтъразачастици
(вж.глава“Смянанафилтрите”)и,акоенеобходимо,сменете
филтъра.
Вероятноизползватеуредавпомещениесразмери,достапо-
големиоттези,закоитотойепредназначен.Монтирайтеуредав
по-малкопомещение.Препоръчителниятразмернапомещениетое
до20m²заAC4054/AC4052и40m²заAC4064/AC4062.
Защонеработят
вентилаторите,
въпрекичеуредът
имаел.захранванеи
евключен?
Вероятноуредътеповреден.Изключетеуредаиизвадетещепсела
отконтакта.ЗанесетеуреданавашиятърговецнаурединаPhilips
иливупълномощенотPhilipsсервиз.
Защоуредътиздава
необичаеншумпри
работатаси?
Вероятнопредфилтърътезадръстен.Почистетепредфилтъра(вж.
раздел“Почистванеиподдръжка”).
Можедастезабравилидамахнетеопаковащотофолионановия
филтър.Махнетефолиото,предиотноводавключитеуреда.
Отворътзапритокнавъздухилизаизходящиявъздухможедае
блокиранотвъншнитела.Махнетепредметите,коитоблокират
отворите.
Вероятноуредътеповреден.Изключетеуредаиизвадетещепсела
отконтакта.ЗанесетеуреданавашиятърговецнаурединаPhilips
иливупълномощенотPhilipsсервиз.
Защоотуредасе
усещамиризмана
изгорялопри
работатаму?
Вероятноуредътеповреден.Изключетеуредаиизвадетещепсела
отконтакта.ЗанесетеуреданавашиятърговецнаурединаPhilips
иливупълномощенотPhilipsсервиз.
Български 19