20
Všeobecný popis (Obr. 1)
A Vstup vzduchu
B Výstup vzduchu
C Ovládací panel AC4064/AC4054
1 Pohotovostní kontrolka
2 Kontrolka SmartAir
3 Kontrolka BoostPower
4 Kontrolkyrychlostipronízkou,středníavysokourychlost
5 Indikátorkvalityvzduchu
6 Tlačítkoprovýběrfunkce
7 Kontrolkyčasovače(1,4nebo8hodin)
8 Tlačítkočasovače
D Ovládací panel AC4062/AC4052
1 Vypínač
2 Kontrolkyrychlostipronízkou,středníavysokourychlost
3 Posuvníkvýběrurychlosti
E Přednípanel
F Filtrnačástice(ltrESP)
G Předltr
H Filtrplynů(zeolitovýltr)
I Senzorkvalityvzduchu(podpředltrem)
J Kruhovénabíjecípole
K Otvor
L Tělopřístroje
M Rukojeť

Předpoužitímpřístrojesidůkladněpřečtětetutouživatelskoupříručkuauschovejtejiprobudoucí
použití.
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na zadní části přístroje odpovídá napětí sítě. Teprve pak
připojte přístroj k napájení.
Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips,
autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalikovaní pracovníci, aby se
předešlo možnému nebezpečí.
Jsou-li síťový kabel nebo síťová zástrčka poškozené, přístroj nepoužívejte.
Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje
předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
Kdyby byl kontakt v zásuvce nedokonalý, zástrčka přístroje by se mohla nadměrně zahřívat.
Přístroj zapojte do řádně připojené síťové zásuvky.
Přístroj vždy pokládejte a používejte na suchém, stabilním, vyrovnaném a vodorovném
povrchu.
Za přístrojem a po obou jeho stranách nechejte alespoň 10 cm volného prostoru.
Vyvarujte se zablokování vstupu a výstupu vzduchu, např. umístěním předmětů na výstup
vzduchu nebo před vstup vzduchu.
Dbejte na to, abyste do přístroje (zejména do vstupu a výstupu vzduchu) nenarazili tvrdým
předmětem.
Zařízení vždy zvedejte nebo s ním pohybujte za rukojeť na zadní straně nebo rukojeti na
obou stranách.
Nezasouvejte prsty nebo předměty do výstupu či vstupu vzduchu.
Zamezte proniknutí vody nebo jiné kapaliny do zařízení.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
