63

A Gaisaieplūde
B Gaisaizplūde
C VadībaspultsAC4064/AC4054
1 Dīkstāvesgaismiņa
2 SmartAirkontrolesgaismiņa
3 BoostPowergaismiņa
4 Ātrumagaismiņamazam,vidējamunlielamātrumam
5 Gaisakvalitātesrādītājs
6 Funkcijuizvēlespoga
7 Taimeragaismiņa(1,4vai8stundas)
8 Taimera poga
D VadībaspultsAC4062/AC4052
1 Ieslēgšanas/izslēgšanaspoga
2 Ātrumagaismiņamazam,vidējamunlielamātrumam
3 Ātrumaizvēlesslēdzis
E Priekšpuse
F Daļiņultrs(ESPltrs)
G Pirmsltrs
H Gāzesltrs(ceolītaltrs)
I Gaisakvalitātessensors(zempirmsltra)
J Vainagalaukumalādētājs
K Sprauga
L Ierīceskorpuss
M Rokturis

Pirmsierīceslietošanasuzmanīgiizlasietšo��lietošanaspamācībuunsaglabājietto,laivajadzības
gadījumāvarētuieskatītiestajāarīturpmāk.
Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās aizmugurē norādītais
spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
Ja elektrības vads ir bojāts, jums jānomaina tas Philips pilnvarotā servisa centrā vai līdzīgi
kvalicētam personām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
Nelietojiet ierīci, ja tās elektrības vads vai kontaktdakša ir bojāta.
Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar ziskiem, maņu vai garīgiem
traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā
persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
Ja elektrotīkla kontaktligzdā, kurai pieslēgta šī ierīce, savienojumos ir slikts kontakts, ierīces
kontaktdakša sakarst. Raugieties, lai šīs ierīces kontaktdakša tiktu iesprausta pareizi pieslēgtā
kontaktligzdā.
Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci tikai uz sausas, stabilas un horizontālas virsmas.
Atstājiet vismaz 10cm brīvu telpu ierīces abās pusēs un aiz tās.
Nenosprostojiet gaisa ieplūdi un izplūdi, piem., novietojot priekšmetus uz gaisa izplūdes vai
gaisa ieplūdes priekšā.
Netrieciet pret ierīci cietus priekšmetus (jo īpaši gaisa ieplūdi un izplūdi).
Vienmēr atlieciet vai virziet ierīci ar rokturi vai rokturiem abās pusēs.
Neievietojiet pirkstus vai priekšmetus gaisa ieplūdē vai izplūdē.
Neļaujiet ūdenim vai kādam citam šķidrumam ieplūst ierīcē.
Neizmantojiet ierīci, ja telpās izmantojat dūmveida kaitēkļu atbaidāmvielas vai vietās ar
eļļainiem nosēdumiem, vietās, kur dedzina vīraku, kur ir cigarešu dzirksteles vai ķīmiski izmeši.
Neizmantojiet ierīci blakus gāzes ierīcēm, apkures iekārtām vai kamīniem.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
