Сұрақ Жауап
Мүмкінауашығысжәнекірісжерлерінесыртқызаттарбөгет
жасаптұрғанболар.Ауашығысжәнекірісжерлерінебөгетжасап
тұрғансыртқызаттардыалыңыз.
Құралжабдықтауындаіркілістербарболар.Құралдысөндіріп,
тоқтансуырыңыз.ҚұралыңыздыөзіңіздіңPhilipsдиллеріңізге
немесеPhilipsәкімшілікбергенқызметорталығынаапарыңыз.
Неліктенқұралжұмыс
жасаптұрғандажанған
иісшығарады?
Құралжабдықтауындаіркілістербарболар.Құралдысөндіріп,
тоқтансуырыңыз.ҚұралыңыздыөзіңіздіңPhilipsдиллеріңізге
немесеPhilipsәкімшілікбергенқызметорталығынаапарыңыз.
ҚазаҚша 55