105
Opšti opis (Sl. 1)
A Otvor za ulaz vazduha
B Otvor za izlaz vazduha
C Kontrolna tabla AC4064/AC4054)
1 Lampicazastanjemirovanja
2 SmartAir Control lampica
3 LampicaBoostPower(napajanje)
4 Indikatoribrzinezamalu,srednjuivelikubrzinu
5 Indikatorkvalitetavazduha
6 Tasterzabiranjefunkcije
7 Lampicezatajmer(1,4ili8sati)
8 Dugmezatajmer
D Kontrolna tabla AC4062/AC4052)
1 Dugmezauključivanje/isključivanje
2 Indikatoribrzinezamalu,srednjuivelikubrzinu
3 Prekidačzabiranjebrzine
E Prednjipanel
F Filterzačestice(ESPlter)
G Predlter
H Filterzagasove(Zeolitnilter)
I Senzorzakvalitetvazduha(ispodpredltera)
J Koronajonizator
K Udubljenje
L Kućišteuređaja
M Drška
važno
Preupotrebeaparatapažljivopročitajteovouputstvoisačuvajtegazabudućepotrebe.
Pre priključivanja aparata proverite da li napon naznačen na donjoj strani aparata odgovara
naponu lokalne električne mreže.
Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips,
ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
Aparat ne upotrebljavajte ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni.
Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim
zičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod
nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara
za njihovu bezbednost.
Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
Ako zidna utičnica u koju uključite aparat ima loše veze, utikač uređaja će se zagrejati.
Proverite da li ste uključili aparat u ispravno spojenu zidnu utičnicu.
Aparat uvek postavite i koristite na suvoj, stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj površini.
Ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora iza aparata i sa obe strane aparata.
Nemojte blokirati ulaz i izlaz vazduha, npr. tako što ćete nešto spustiti na izlaz za vazduh ili
ispred ulaza za vazduh.
Trudite se da ne udarite aparat (naročito ulaz i izlaz vazduha) čvrstim predmetima.
Uvek podižite ili pomerajte aparat držeći ga za ručku na zadnjoj strani ili za ručke sa obe
strane..
Nemojte stavljati prste ili predmete u izlaz ili izlaz za vazduh.
Ne dozvolite da voda ili neka druga tečnost prodre u aparat.
Nemojte koristiti aparat pošto ste prethodno upotrebili neki sprej protiv insekata ili na
mestima sa mirišljavim štapićima , žarom od cigareta ili hemijskim isparavanjima.
Nemojte koristiti aparat pored aparata na gas, grejnih tela ili kamina.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
srPski