Vprašanje Odgovor
Čestepreverilivsenavedenemožnostiinaparatševednonedeluje,je
mogočeokvarjen.AparatizključiteizomrežjainodnesitePhilipsovemu
prodajalcualinapooblaščenPhilipsovservisnicenter.
Zakajizodvodazraka
nemotenoneprihaja
čistzrak?
Predlterjemogočezamašen.Očistitepredlter(oglejtesipoglavje
“Čiščenjeinvzdrževanje”).
Mogočestepozabiliodstranitiplastičniovojnovegaltra.Preden
ponovnovklopiteaparat,odstraniteplastičniovoj.
Zunanjipredmetimogočeblokirajodovodaliodvodzraka.Odstranite
predmete,kiovirajodovodaliodvodzraka.
Zakajvonjaveniso
učinkovitoodstranjene? Filterzaplinjemogočeumazanoz.sejeizteklanjegovaživljenjska
doba.Filterzaplinočistite(oglejtesipoglavje“Čiščenjeinvzdrževanje”)
alizamenjajte(oglejtesipoglavje“Menjavaltra”).
Mogočeaparatuporabljatevprostoruzzrakomslabekakovosti.V
temprimeruodpriteokna,daizboljšatekroženjezraka.
Mogočeaparatuporabljatevprostoru,kijevelikovečjiodprostora,
primernegazauporaboaparata.Aparatpostavitevmanjšiprostor.
Priporočenavelikostprostorajedo20m²zaAC4054/AC4052in40
m² za AC4064/AC4062.
Zakajprašnidelciniso
učinkovitoodstranjeni? Življenjskadobaltrazadelcesejemogočeiztekla.Preveritebarvo
ltrazadelce(oglejtesipoglavje“Menjavaltra”)ingapopotrebi
zamenjajte.
Mogočeaparatuporabljatevprostoru,kijevelikovečjiodprostora,
primernegazauporaboaparata.Aparatpostavitevmanjšiprostor.
Priporočenavelikostprostorajedo20m²zaAC4054/AC4052in40
m² za AC4064/AC4062.
Zakajventilatorjine
delajo,četudijeaparat
vključeninvklopljen?
Aparatjemogočeokvarjen.Aparatizklopiteinizključiteizomrežja.
OdnesitegaPhilipsovemuprodajalcualinapooblaščeniPhilipsov
servisni center.
Zakajaparatmed
delovanjemoddaja
nenavaden zvok?
Predlterjemogočezamašen.Očistitepredlter(oglejtesipoglavje
“Čiščenjeinvzdrževanje”).
Mogočestepozabiliodstranitiplastičniovojnovegaltra.Preden
ponovnovklopiteaparat,odstraniteplastičniovoj.
Zunanjipredmetimogočeblokirajodovodaliodvodzraka.Odstranite
predmete,kiovirajodovodaliodvodzraka.
Aparatjemogočepokvarjen.Aparatizklopiteinizključiteizomrežja.
OdnesitegaPhilipsovemuprodajalcualinapooblaščeniPhilipsov
servisni center.
Zakajaparatmed
delovanjemoddajavonj
pozažganem?
Aparatjemogočepokvarjen.Aparatizklopiteinizključiteizomrežja.
OdnesitegaPhilipsovemuprodajalcualinapooblaščenPhilipsov
servisni center.
sLovenšČina104