Pytanie Odpowiedź
Byćmożeurządzeniebyłoużywanewpomieszczeniuobardzoniskiej
jakościpowietrza.Wtakimprzypadkuotwierajokna,abypoprawićobieg
powietrza.
Byćmożeurządzeniejestużywanewpomieszczeniudużowiększymod
pomieszczeniadojakiegozostałoonoprzeznaczone.Umieśćurządzenie
wmniejszympomieszczeniu.Zalecanerozmiarypomieszczeniatomaks.
20 m² dla modeli AC4054/AC4052 oraz 40 m² dla modeli AC4064/
AC4062.
Dlaczegocząsteczki
kurzuniesąskutecznie
usuwane?
Byćmożeskończyłsięokreseksploatacjiltraelektrostatycznego.
Sprawdźkolorltra(patrzrozdział„Wymianaltra”)iwraziepotrzeby
wymieńgo.
Byćmożeurządzeniejestużywanewpomieszczeniudużowiększymod
pomieszczeniadojakiegozostałoonoprzeznaczone.Umieśćurządzenie
wmniejszympomieszczeniu.Zalecanerozmiarypomieszczeniatomaks.
20 m² dla modeli AC4054/AC4052 oraz 40 m² dla modeli AC4064/
AC4062.
Dlaczego wentylatory
niedziałają,pomimoiż
urządzeniejest
podłączonedo
gniazdka elektrycznego
ijestwłączone?
Urządzeniemogłoulecawarii.Wyłączurządzenieiwyjmijjegowtyczkęz
gniazdkaelektrycznego.ZanieśurządzeniedosprzedawcyrmyPhilips
lubautoryzowanegocentrumserwisowegormyPhilips.
Dlaczego podczas
pracyurządzenie
wydajedziwne
odgłosy?
Byćmożeltrwstępnyjestzapchany.Wyczyśćltrwstępny(patrz
rozdział„Czyszczenieikonserwacja”).
Byćmożeznowegoltraniezostałozdjęteplastikoweopakowanie.
Zdejmijplastikoweopakowanieprzedponownymwłączeniem
urządzenia.
Wlotlubwylotpowietrzamożebyćzablokowanyprzezprzedmiotyz
zewnątrz.Usuńprzedmiotblokującywlotlubwylot.
Urządzeniemogłoulecawarii.Wyłączurządzenieiwyjmijjegowtyczkęz
gniazdkaelektrycznego.ZanieśurządzeniedosprzedawcyrmyPhilips
lubautoryzowanegocentrumserwisowegormyPhilips.
Dlaczego podczas
pracyurządzenie
wydziela zapach
spalenizny?
Urządzeniemogłoulecawarii.Wyłączurządzenieiwyjmijjegowtyczkęz
gniazdkaelektrycznego.ZanieśurządzeniedosprzedawcyrmyPhilips
lubautoryzowanegocentrumserwisowegormyPhilips.
PoLski76