92
Opis zariadenia (Obr. 1)
A Vstup vzduchu
B Výstup vzduchu
C Ovládací panel AC4064/AC4054
1 Kontrolné svetlo pohotovostného stavu
2 Kontrolné svetlo kontroly kvality vzduchu SmartAir
3 Kontrolné svetlo BoostPower
4 Kontrolnésvetláprenízku,strednúavysokúrýchlosť
5 Indikátorkvalityvzduchu
6 Tlačidlovoľbyfunkcie
7 Kontrolnésvetláčasovača(1,4alebo8hodín)
8 Tlačidločasovača
D Ovládací panel AC4062/AC4052
1 Vypínač
2 Kontrolnésvetláprenízku,strednúavysokúrýchlosť
3 Posuvnýovládačvýberurýchlosti
E Predný panel
F Filternazachyteniečastíc(FilterESP)
G Predlter
H Filternavýpary(Zeolitovýlter)
I Snímačkvalityvzduchu(podpredltrom)
J Nabíjačkaskorónovýmvýbojom
K Priehlbina
L Telo zariadenia
M Rúčka

Predpoužitímzariadeniasipozorneprečítajtetentonávodnapoužitieauschovajtesihona
neskoršiepoužitie.
Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na štítku na jeho zadnej strane
zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine
personál spoločnosti Philips, servisné centrum autorizované spoločnosťou Philips alebo iná
kvalikovaná osoba.
V prípade poškodenia sieťového kábla alebo sieťovej zástrčky zariadenie nepoužívajte.
Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné,
zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí,
pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
Ak nie je správne zapojená elektrická zásuvka, do ktorej pripájate zariadenie, môže sa
zástrčka napájacieho kábla prehriať. Uistite sa, že zariadenie pripájate len do správne
zapojenej zásuvky.
Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom
povrchu.
Za zariadením a po obidvoch jeho stranách nechajte aspoň 10 cm voľného priestoru.
Neblokujte vstup a výstup vzduchu, napr. umiestnením predmetov na výstup vzduchu alebo
pred vstup vzduchu.
Predchádzajte nárazom tvrdých predmetov do zariadenia (obzvlášť do vstupu a výstupu
vzduchu).
Zariadenie vždy zdvíhajte alebo premiestňujte pomocou rúčky na zadnej strane alebo
rukovätí na jeho bokoch.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
