56
Bendrasis aprašas (Pav. 1)
A Oroįleidimas
B Oroišleidimas
C Valdymo pultas AC4064/AC4054
1 Lemputė,degantiesantparengtiesrežimui
2 „SmartAirControl“lemputė
3 „BoostPower“lemputė
4 Greičiolemputėslėtam,vidutiniamirdideliamgreičiuinurodyti
5 Orokokybėsindikatorius
6 Funkcijospasirinkimomygtukas
7 Laikmačiolemputės(1,4arba8valandos)
8 Laikmačiomygtukas
D Valdymo pultas AC4062/AC4052
1 Įjungimo/išjungimomygtukas
2 Greičiolemputėslėtam,vidutiniamirdideliamgreičiuinurodyti
3 Greičiopasirinkimoslankiklis
E Priekinis skydelis
F Daleliųltras(ESPlter)
G Pirminisltras
H Dujųltras(„Zeolite“lter)
I Orokokybėsdaviklis(popirminiultru)
J Vainikinioišlydžiolaukoįkroviklis
K Griovelis
L Prietaiso korpusas
M Rankena

Priešpradėdaminaudotisprietaisu,atidžiaiperskaitykitešįvartotojovadovąirsaugokitejį,nesjogali
prireiktiateityje.
Prieš jungdami prietaisą į maitinimo tinklą, patikrinkite, ar įtampa, nurodyta prietaiso galinėje
pusėje, atitinka vietinę elektros įtampą.
Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“
įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalikacijos specialistai.
Nenaudokite prietaiso, jeigu maitinimo laidas arba maitinimo kištukas yra pažeistas.
Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kuriems būdingi sumažėję ziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų
saugą atsakingas asmuo prižiūrėjo arba nurodė, kaip naudoti prietaisą.
Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
Kai prietaisas yra įjungtas į techniškai netvarkingą sieninį el. lizdą, jo kištukas įkaista.
Įsitikinkite, kad prietaisas įjungiamas į tinkamai prijungtą sieninį el. lizdą.
Prietaisą dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
Už prietaiso ir iš abiejų prietaiso pusių palikite mažiausiai 10 cm laisvos vietos.
Neblokuokite oro įleidimo ir išleidimo, pavyzdžiui, uždėdami daiktus ant oro išleidimo angos
arba dėdami daiktus priešais oro įleidimo angą.
Venkite sutrenkti prietaisą sunkiais daiktais (ypač prie oro įleidimo bei oro išleidimo angos).
Prietaisą visuomet kelkite arba judinkite iš vietos suėmę už rankenos, esančios galinėje pusėje,
arba už rankenų, esančių abiejuose šonuose.
Nekiškite į oro išleidimo arba oro įleidimo angą pirštų ar daiktų.
Neleiskite į prietaisą patekti vandeniui ar bet kokiam kitam skysčiui.
Nenaudokite prietaiso, jeigu prieš tai panaudojote patalpoms skirtų dūmų pavidalo vabzdžių
atbaidymo priemonių, arba patalpose, kuriose yra tepalų nuosėdų, degančių smilkalų,
kibirkščių nuo uždegtų cigarečių arba cheminių dūmų.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
