27

A Õhu sissevoolu ava
B Õhuväljavooluava
C Juhtpaneel AC4064/AC4054
1 Ooterežiimimärgutuli
2 SmartAir Control märgutuli
3 BoostPower märgutuli
4 Väikese,keskmisejasuurekiirusemärgutuled
5 Õhu kvaliteedi näidik
6 Funktsiooni valikunupp
7 Taimeri märgutuled (1, 4 või 8 tundi)
8 Taimeri nupp
D Juhtpaneel AC4062/AC4052
1 Sisse/väljanupp
2 Väikese,keskmisejasuurekiirusemärgutuled
3 Kiiruseselektori liuglüliti
E Esipaneel
F Osakestelter(ESP-lter)
G Eellter
H Gaasilter(tseoliitlter)
I Õhukvaliteedisensor(eelltriall)
J Koroonaväljalaadur
K Lohk
L Seadme korpus
M Käepide

Enneseadmekasutamistlugegehoolikaltkasutusjuhenditjahoidkeseeedaspidiseksalles.
Kontrollige enne seadme elektrivõrguga ühendamist, kas seadme taha märgitud nimipinge
vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama
Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalikatsiooni omav isik.
Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või toitepistik on kahjustatud.
Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii
kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav
isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
Jälgige, et lapsed ei saaks seadmega mängida.
Kui seadmele voolu saamiseks kasutatav seinakontakt on halva ühendusega, siis läheb pistik
kuumaks. Kontrollige, kas seadme pistik on korralikult seinakontakti lükatud.
Alati pange ja kasutage seadet kuival, kindlal, tasasel ja horisontaalsel pinnal.
Jätke seadme tagant ja mõlemalt küljelt vähemalt 10 cm vaba ruumi.
Ärge tõkestage õhu sisse- ja väljavoolu avasid, nt paigutades esemeid õhu väljavoolu avale või
õhu sissevoolu ava ette.
Ärge raskete esemetega vastu seadet taguge (eriti vastu õhu sissevoolu või väljavoolu ava).
Tõstke või liigutage seadet alati kas taga olevast sangast või mõlemal küljel asuvast
käepidemest.
Ärge sisestage oma sõrmi või esemeid õhu välja- või sissevoolu avasse.
Ärge laske vett või muid vedelikke seadmesse voolata.
Ärge kasutage seadet pärast siseruumis suitsueraldava putukatõrjevahendi rakendamist või
kohtades, kus on õlijääke, põletatud viirukit, põleva sigareti sädemeid või keemilisi aurusid.
Ärge kasutage seadet gaasiseadmete, küttekehade või kaminate läheduses.
Tõmmake alati pärast kasutamist või enne seadme puhastamist pistik seinakontaktist välja.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
