Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.

Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.

18