Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE„MUUTMATA KUJUL”. SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD”.

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

27