Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku

kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on

EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

26