Ärge üritage monitori liigutada, tõmmates seda kaablist või signaalikaablist.

￿Nii toimides võite kahjustada kaablit ja põhjustada seeläbi seadme rikke, elektrilöögi või tulekahju.

Ärge nihutage monitori vasakule ega paremale kaablit või signaalikaablit tõmmates.

￿Nii toimides võite kahjustada kaablit ja põhjustada seeläbi seadme rikke, elektrilöögi või tulekahju.

Ärge katke kinni monitori korpuse ventilatsiooniavasid.

￿Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada seadme rikke või tulekahju.

Ärge asetage monitorile veeanumaid, keemiatooteid ega väikseid metallesemeid.

￿See võib põhjustada tõrkeid, elektrilöögi või tulekahju.

￿Kui kuvarisse satub võõrkeha, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust teeninduskeskusega.

Hoidke aerosoolid ja muud kergestisüttivad ained seadmest eemal.

￿Plahvatuse või tulekahju oht!

Ärge sisestage monitori avadesse metallesemeid.

￿Need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või tekitada vigastusi.

Ärge sisestage ventilatsiooniavadesse, kõrvaklappide ega AV-liidese portidesse metallesemeid nagu vardad, traadijupid ja puurid või tuleohtlikke materjale nagu paberitükid ja tikud.

￿See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju. Kui seadmesse satuvad võõrkehad või vesi, siis lülitage seade välja, eemaldage toitepistik seinakontaktist ja võtke ühendust Teeninduskeskusega.

Kui vaatate liikumatut ekraani pikema aja jooksul, võib ilmuda jääkkujutis või pilt võib hägustuda.

￿Kui peate kuvarist pikema aja vältel eemal viibima, lülitage sisse energiasäästure￿ iim või seadke ekraanisäästjaks liikuv pilt.