Ärge kasutage kahjustunud või lahtist pistikut.

￿Elektrilöögi või tulekahju oht!

Ärge ühendage pistikut seinakontaktist lahti kaablit tirides ega puudutage pistikut märgade kätega.

￿Elektrilöögi või tulekahju oht!

Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja pistikupesa.

￿Nõuetele mittevastav maandus võib põhjustada elektrilöögi või kahjustada seadet.

Sisestage toitepistik kindlalt, nii et ta lahti ei tuleks.

￿Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.

Ärge painutage ülemäärast jõudu kasutades pistikut ega kaablit, ärge asetage nende peale raskeid esemeid, vältimaks võimalikke kahjustusi.

￿Selle nõude ignoreerimisega kaasneb elektrilöögi või tulekahju oht.

Ärge ühendage ühte seinakontakti liiga palju pikendusjuhtmeid.

￿Tulekahju oht!

Installimine

Kui paigaldate seadme kas väga tolmustesse, kõrgete või madalate temperatuuridega ehk suure niiskusega kohtadesse, aga ka keemiliste ainetega saastatud keskkonda, või kohtadesse, nagu

näiteks jaamad, lennujaamad jne, kus see peaks töötama 24 tundi järjest, siis igal juhul konsulteerige volitatud teeninduskeskustega.

Kui te seda ei tee, siis võite seadet tõsiselt kahjustada.

Paigutage monitor madala niiskusesisalduse ja madala tolmu kontsentratsiooniga ruumi.

￿Sellega väldite elektrilööki või seadme süttimist.