teave Ohutusalane

Ärge jooge vett õhukonditsioneerist.

See vesi võib olla kahjulik inimestele.

Ärge kohaldage tugevat survet kaugjuhtimispuldile ega üritage seda lahti võtta.

Ärge puudutage tootega ühendatud torusid.

Tagajärjeks võivad olla põletushaavad või kehavigastus.

Ärge kasutage õhukonditsioneeri, et säilitada täppisseadmeid, toitu, loomi, taimi või kosmeetikat ega mingil muul ebatavalisel eesmärgil.

See võib põhjustada varalist kahju.

Vältige seda, et inimesed, loomad või taimed oleksid otseselt avatud konditsioneeri õhuvoolule pikema ajaperioodi jooksul.

See võib põhjustada kahju inimestele, loomadele või taimedele.

Toode pole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on nõrgemad või kellel puuduvad vastavad teadmised ja kogemus, välja arvatud juhul, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel nende turvalisuse eest vastutav isik. Palun vaadake laste järel, et nad ei mängiks seadmega.

Euroopas kasutamiseks: 8 aasta vanused või vanemad lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puudub seadme kasutamiseks vajalik kogemus ja teadmised, võivad kasutada seda seadet juhul, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad on seadme kasutamisega seonduvatest ohtudest teadlikud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldada.

10Eesti

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 10

 

 

2016/4/14 11:13:45