ETTEVAATUST

Lülitage vool välja äikese ja mürina ajal või kui Te ei kasuta õhukonditsioneeri pikema ajaperioodi jooksul.

Vastasel korral võib see põhjustada elektrilööki või tulekahju.

KASUTAMINE

HOIATUS

Kui seade on üle ujutatud, palun võtke ühendust oma lähima teeninduskeskusega.

Vastasel korral võib see põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Kui masinast kostub ebatavalist müra, tuleb põlemislõhna või suitsu, võtke toitepistik koheselt seinakontaktist välja ja pöörduge lähimasse teeninduskeskusse.

Vastasel korral võib see põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Gaasilekke korral (propaan, veeldatud naftagaas jne) ventileerige tuba koheselt voolujuhet puutumata. Ärge puudutage seadet ega voolujuhet.

Ärge kasutage ventilaatorit.

Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Õhukonditsioneeri ümberpaigalduseks võtke ühendust oma lähima teeninduskeskusega.

Vastasel korral võib see põhjustada probleeme tootega, veeleket, elektrilööki või tulekahju.

Tootele pole kullerteenust ette nähtud. Toote umber paigaldamisel teise asukohta tuleb tasuda lisaehituse ja paigaldamise kulud.

Eriti kui Te soovite toodet paigaldada ebatavalisse kohta nagu näiteks tööstuspiirkonda või mere lähedale, kus seade pole kaitstud õhus oleva soola eest, võtke ühendust oma lähima teeninduskeskusega.

Eesti 7

teave Ohutusalane

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 7

 

 

2016/4/14 11:13:45