teave Ohutusalane

Ohutusalane teave

Enne oma uue õhukonditsioneeri kasutamist lugege antud kasutusjuhend hoolikalt läbi, et veenduda, et Te teate kuidas ohutult ja efektiivselt juhtida oma uue seadme ulatuslikke omadusi ja funktsioone.

Kuna järgnev kasutusjuhend katab eri mudeleid, võivad Teie õhukonditsioneeri omadused veidi erineda juhendis kirjeldatust. Kui Teil on küsimusi, helistage lähimasse kõnekeskusesse või otsige abi ja infot internetis aadressil www.samsung.com.

HOIATUS

Ohud või ohtlikud tegevused, mis võivad lõppeda tõsiste vigastuste või surmaga.

ETTEVAATUST

Ohud või ohtlikud tegevused, mis võivad põhjustada väiksemaid kehalisi vigastusi või varalist kahju.

Järgige juhendit.

MITTE üritada.

Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et masin on maandatud.

Lülitage vool välja.

MITTE lahti võtta.

PAIGALDUS

HOIATUS

Kasutage toote toitespetsifikatsioonidele vastavat toitejuhet või kõrgemat toidet ning kasutage ainult sellele seadmele mõeldud toitejuhet. Ärge kasutage pikendusjuhet.

Voolujuhtme pikendamine võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.

4Eesti

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 4

 

 

2016/4/14 11:13:44