Puhastamine ja hooldus

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhastamise ülevaade

27

 

 

 

 

Veaotsing

29

 

 

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus akul, dokumentidel vői pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja őppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, vői Pb näitavad, et aku elavhőbeda, kaadmiumi vői plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei käidelda őigel viisil, vőib nende sisu pőhjustada tervise-vői keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Kui soovid informatsiooni Samsungi keskkonnaalaste ja tootespetsiifiliste regulatiivsete kohustuste kohta, siis palun külastage: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Eesti 3

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 3

 

 

2016/4/14 11:13:44