Tikrinimų sąrašas

Prieš skambindami telefonu į aptarnavimo centrą, perskaitykite šiame skyrelyje pateiktą informaciją, galbūt pavyks išspręsti problemas patiems. Jei jums reikia pagalbos, paskambinkite garantijos kortelėje nurodytu telefonu, Informacijos skyrelyje nurodytu telefonu arba kreipkitės į savo prekybos atstovą.

Simptomas

Tikrinimų sąrašas

Sprendimai

Ekrane nėra vaizdo.

Ar teisingai

Patikrinkite, ar teisingai prijungtas maitinimo laidas

Neina įjungti

prijungtas

bei elektros tiekim¹.

 

monitoriaus.

maitinimo laidas?

 

 

 

Ar matote ekrane

(Sujungta D-sub kabeliu)

 

 

pranešimą "Check

Patikrinkite signalo kabelio prijungimą.

 

Signal Cable" ?

(Sujungta DVI kabeliu)

 

 

 

 

 

 

Jei, tinkamai prijungę monitorių, ekrane tebematote

 

 

klaidos pranešimą, patikrinkite, ar tikrai nustatyta

 

 

analoginė monitoriaus būsena.

 

 

Paspauskite mygtuką

, jei norite, kad monitorius

 

 

pakartotinai patikrintų įėjimo signalo šaltinį.

 

Jei maitinimas

Jei matote įžanginį (registracijos) ekraną, iš naujo

 

įjungtas, iš naujo

įkraukite kompiuterį atitinkamu režimu ("saugus

 

įkraukite

režimas" Windows ME/XP/2000 sistemoje), tuomet

 

kompiuterį, kad

pakeiskite vaizdo plokštės darbo dažnį.

 

pamatytumėte

(Išsamiau skaitykite skyrelyje Paruošti monitoriaus

 

įžanginį

režimai)

 

 

(registracijos)

 

 

 

ekraną.

Jei įžanginio (registracijos) ekrano nematyti,

 

 

kreipkitės į aptarnavimo centrą arba savo prekybos

 

 

atstovą.

 

 

Ar matote ekrane

Šį pranešimą galite matyti tuomet, kai signalas iš

 

praneđimŕ "Not

vaizdo plokštės viršija didžiausią galimą raišką ir

 

Optimum Mode",

dažnį, kurį tinkamai gali apdoroti monitorius.

 

"Recommended

 

 

 

mode 1280 x 1024

Sureguliuokite didžiausią raišką ir dažnį, kuriuos

 

60 Hz?

monitorius gali tinkamai apdoroti.

 

 

Jei vaizdo režimas viršija SXGA arba 75 Hz,

 

 

parodomas pranešimas "Not Optimum Mode",

 

 

"Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Jei

 

 

vaizdo reţimas virđija 85 Hz, vaizdas bus rodomas

 

 

normaliai, tačiau vienŕ minutć bus rodomas

 

 

praneđimas "Not Optimum Mode", "Recommended

 

 

mode 1280 x 1024 60 Hz".

 

 

Per šią minutę pereikite į rekomenduojamą režimą.

 

 

(Pranešimas bus rodomas vėl, jei sistemą paleisite

 

 

iš naujo.)

 

 

Ekrane nėra

Monitorius yra PowerSaver režime.